Header logo is


2018


no image
Geckos Race across Water using Multiple Mechanisms

Nirody, J., Jinn, J., Libby, T., Lee, T., Jusufi, A., Hu, D., Full, R.

Current Biology, 2018 (article)

bio

[BibTex]

2018


[BibTex]

2008


no image
Active tails enhance arboreal acrobatics in geckos

Jusufi, A., Goldman, D., Revzen, S., Full, R.

PNAS, 105(11):4215-4219, 2008 (article)

bio

link (url) [BibTex]

2008


link (url) [BibTex]